Privacy

Privacyverklaring                                       

Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
–   Opname in de ledenadministratie
–   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–   U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
–   Facturering en betaling
–   Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–    Naam, adres, woonplaats (basisgegevens)
–    Telefoonnummer, e-mail (contactgegevens)
–    Geboortedatum (voor bepaling contributie en voor actuariële berekeningen)
–    Geslacht m/v (voor actuariële berekeningen)
–    Datum start lidmaatschap (administratie)
–    IBAN (bankrekeningnummer) indien automatische incasso van toepassing is

Verstrekken aan derden:
Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.   

Minderjarigen:  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.                              

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiligen:
Uitvaartvereniging St. Barbara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookiebeleid:
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten:
Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

Uitvaartvereniging St. Barbara Heerhugowaard 
Rubensstraat 55
1701 JG Heerhugowaard
E-mail: secretaris@sintbarbaraheerhugowaard.nl

Schuiven naar boven