Nieuws

Heerhugowaard, 12 april 2023.

Betreft: Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op Woensdag 3 mei 2023 om 20.00 uur (bestuur 19.30 uur aanwezig) in Café ”De Swan”, Middenweg 178 te Heerhugowaard.

AGENDA:
1. Opening.

2. Bestuursmededelingen.

3. Presentatie mevr. Koole-Ros, locatiemanager ”Crematorium en
Uitvaartcentrum Waerdse Landen”.

4. Notulen van de ledenvergadering van 13 april 2022.

5. Jaarverslag 2022.

6. Rekening en verantwoording van het boekjaar 2022.

7. Verslag van de kascontrolecommissie.
Verzorgd door mevr. E. Blank en dhr. J. van de Berg. Mevr. Blank is aftredend en
door het bestuur wordt dhr. K. Korver voorgedragen als haar opvolger.

8. Vaststelling contributie en evt. aanpassing diensten voor 2024.

9. Stand van zaken automatische incasso.

10. Bestuursverkiezing. Volgens het schema zijn Jorinde Rutte-Brink (bestuurslid) en
Jan Insing (Secretaris) aftredend. Beiden stellen zich weer herkiesbaar.

11. Situatie dragersgilde.

12. Rondvraag.

Met vriendelijke groeten,
Jan Insing,
Secretaris

Jaarvergadering 2022

Op 13 april j.l is onze jaarvergadering gehouden en daarin hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden, t.w. Jan Brink en Klaas Weel.

Tevens hebben we 2 nieuwe bestuursleden welkom geheten, t.w. John Blokdijk en Jos Rood.

Hieronder enkele foto’s van de jaarvergadering:


Schuiven naar boven