Algemene ledenvergadering 2018

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op Woensdag 11 april 2018 om 20.00 uur (bestuur 19.30 uur aanwezig) in Café Marlène, Middenweg 207 te Heerhugowaard.

Alle leden zijn van harte welkom.


AGENDA:

1.         Opening.

2.         Bestuursmededelingen.

3.         Notulen van de ledenvergadering van 19 april 2017.

4.         Jaarverslag 2017.

5.         Rekening en verantwoording van het boekjaar 2017.

6.         Verslag van de kascontrolecommissie. Verzorgd door de heren S.Knijn en P. Visser. De heer S.Knijn is aftredend en door het bestuur wordt dhr. L. Brink voorgedragen als zijn opvolger.

7.         Vaststelling contributie en aanpassing diensten voor 2019.

8.         Stand van zaken Automatische incasso.

9.         Bestuursverkiezing.

Aftredend is de penningmeester dhr. Jaap Stam. Hij stelt zich weer herkiesbaar.

Daar Jaap de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, is het bestuur statutair verplicht een 2e kandidaat voor te dragen. Dhr. P. Visser is bereid zich eveneens kandidaat te stellen.

10.         Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groeten,

Jan Insing, Secretaris

Bijlagen:    (Desgewenst op te vragen bij de secretaris )

  • –          Notulen ledenvergadering van 17 april 2017.
  • –          Jaarverslag secretaris.
  • –          Financiële stukken 2017.