Betreft: Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur (bestuur 19.30 uur aanwezig) in Café ”De Swan”, Middenweg 178 te Heerhugowaard.

AGENDA:
1. Opening.

2. Bestuursmededelingen.

3. Notulen van de ledenvergadering van 15 sept. 2021.

4. Jaarverslag 2021.

5. Rekening en verantwoording van het boekjaar 2021.

6. Verslag van de kascontrolecommissie. Verzorgd door dhr. J. Rood en mevr. E. Blank. Dhr. Rood is aftredend en door het bestuur wordt dhr. J. van de Berg voorgedragen als zijn opvolger.

7. Vaststelling contributie en aanpassing diensten voor 2023.

8. Stand van zaken automatische incasso.

9. Bestuursverkiezing. Volgens het schema zijn de heren Jan Brink (voorzitter), Klaas Weel (lid) en mevr. Marcella Stam-Himmelreich aftredend. Jan en Klaas stellen zich niet meer herkiesbaar. Het bestuur draagt voor als hun vervangers de heren John Blokdijk (voorzitter) en Jos Rood (lid). Marcella stelt zich weer herkiesbaar.

10. Situatie dragersgilde.

11. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groeten,
Jan Insing,
Secretaris

Het jaarverslag + Notulen jaarvergadering 2021 + Financieel jaarverslag kunt u aanvragen bij de secretaris.